Staff Credits

■ Executive Producer
Masaki Matsubara
Shinichiro Inoue
Toshiyuki Yoshihara
 
■ Co-Executive Producer
Masayuki Aoyagi
Makoto Narita
Hikaru Mitani
 
■ General Producer
Minoru Noda
Takayuki Saito
 
■ Producer
Noboru Mogami
 
■ Director/Planner
Takuya Hatakeyama
 
■ Assistant Director
Toshiyuki Kudo
 
■ Programming
Keiji Agusa
Hidetoshi Sakihama
 
■ Graphic Designer
Yohei Kadota
 
■ Development Cooperation
ORGESTA
Planner Naoya Momota
Planner Shoko Tonoshiro
Planner Kouhei Kamio
Programming Takuma Yonesaka
Programming Yuji Tada
Programming Isamu Kuramatsu
Designer Yoshihiro Nakanishi
Designer Emi Amaki
Designer Azusa Kawata
Planner Kenshi Naruse
Designer Midori Masashige
Designer Mina Kawasaki
 
■ Development Cooperation/Promotion/Official Website Production
ACTIVE GAMING MEDIA
Kazuhiko Nakanishi
Shunji Mizutani
Gen Yoshimasu
Douglas Watt
Shoma Yaso
James Mountain
Yuki Yamazaki
Yoshio Tsujimoto
Takahiro Nogita
Meghan Bridges
Amandine Coyard
Liuhong Ren
H.O SOFT Hiroshi Ogino
Luke Berry
Sayuri Murabayashi
Helene Fessard-Kawasaki
 
■ Sound Composer
North Sound
 
■ Package Illustration/Character Design
Tsukasa Kiryu
 
■ Icon Design
ENTACL GRAPHICXXX
 
■ Debug
DIGITAL Hearts
 
■ Sample Game
ORGESTA
Samu Wosada
Dot Zo Games, PANICPUMPKIN
 
■ Manual Design
QBIST
Akio Ohtsuji
Yoshiteru Hamada
Junichi Takada
 
■ Developer
KADOKAWA
 
■ Publisher
ACTIVE GAMING MEDIA
 
■Special Thanks
Sasuke KANNAZUKI